Kees en Marja van Wijngaarden binne in trochsnee pear dy’t tegearre in noflik libben ha. Marja is tige tefreden mei it libben dat se hat, mar Kees wol syn dream ferwêzenlikje: in kemping yn it bûtenlân begjinne. Om alles betelje te kinnen moat harren frijsteande jierren tritich wenning ferkocht wurde. Marja sjocht dy emigraasjeplannen hielendal net sitten. Dêr komt by dat se in grut geheim hat. At Anouk, de suster fan Marja ynienen op ‘e stoepe stiet is it dien mei de rêst omt Marja in grut geheim hat. In wanhopige Kees siket in manier om fan syn skoansuster ôf te kommen, in stel ynbrekkers hawwe it op harren hûs fersjoen en dan der falt lang om let ek noch echt in deade!

 

Spile troch
Wolter Boonstra (FRITS),
Sybrigje Ten Hoor (NICKY),
Douwe Jagersma (WOUTER),
Jellie Jagersma (ANOUK),
Griet Koopmans (MARJA),
Arjan Meijerhof (KAREL),
Jan van der Veen (KEES) en
vTiny Zandberg (MICHELLE)

 

 

maak een keuze