Frederik Oudewater is in oannimmer in rêste, dy ‘t syn einde naderjen fielt. Hy beslút der út te stappen. Syn frou, Patricia, sjocht dat wol sitten en tinkt oan it erfenis, alles is foar moeke! De dochters Liesbeth en Clara hawwe der frede mei, hoewol sy it jammer fyne dat se foarearst neat fan ‘e erfenis krije te sjen. Húskedokter Stavenuiter wifelt oft hy syn gearwurking moat ferliene. Wykferpleechkundige Dominique is enthousiast en keapjet de nediche pillen en oare medisinen yn. Stjerrensbegelieder van Gameren sjocht it allegear wol sitten. Mar is Frederik der wol oan ta om derút te stappen. At hy heart dat syn bedriuw failliet is en dat de curatoren in trochstart wolle krijt hy wjukken. Dan is er ek noch Juffer Jannie, ‘mei har grutte boa…’,

wat hat dy mei al dit spul te krijen....

 

Spile troch

Nicole Albrecht, Miranda Draaisma,

Meinte Dykstra, Wietske Hoekzema,

Nelis Huizenga en Kathelijne Sissing.

Dekorûntwerp Rudi Stuve

Ljocht en lûd Henk Vellinga en Jasper Wybenga.

maak een keuze